background
На головну сторінку - Про Профспілку - Виборні органи

Виборні органи

Відповідно до Статуту про Професійну спілку працівників агропромислового комплексу України:

6. ВИЩІ ТА ВИБОРНІ ОРГАНИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

6.1. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який проводиться один раз на п’ять років або на підставі умов, передбачених пунктом 3.10 цього Статуту.
Рішення про дату скликання, норму представництва делегатів та делегованих членів до Центрального комітету приймається на засіданні ЦК і оголошується не пізніше ніж за 2 місяці до його проведення;

6.2. З’їзд:

6.2.1. Заслуховує звіт про роботу ЦК, ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності;

6.2.2. Визначає стратегію і тактику дій Профспілки, чергові завдання на наступний період;

6.2.3. Затверджує Статут Профспілки, вносить зміни і доповнення до нього;

6.2.4. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів, затверджує доповідь мандатної комісії про склад Центрального комітету Профспілки обраного прямими виборами (делегуванням) обласними, Київською міською, Кримською республіканською організаціями Профспілки та обирає членів Центрального комітету, затверджує його склад;

6.2.5. Обирає голову Профспілки, визначає порядок обрання його заступників;

6.2.6. Обирає ревізійну та мандатну комісії Профспілки;

6.2.7. Розглядає будь-які інші питання статутної діяльності;

6.2.8. Має право делегувати Центральному комітету Профспілки окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції з’їзду.

6.3. Керівним органом Профспілки в період між з’їздами є Центральний комітет Профспілки, що обирається на умовах, передбачених пунктом 3.4 цього Статуту.

6.4. Центральний комітет:

6.4.1.

6.4.2.
Формується із представників:
- обраних прямими виборами (делегуванням) обласними, Київською міською, Кримською республіканською організаціями Профспілки;
- обраними на з’їзді;

Визначає пріоритетні напрями діяльності та тактику дій Профспілки. Обговорює на своїх засіданнях актуальні питання діяльності її членських організацій та приймає відповідні рішення;

6.4.3.
У період між з’їздами вносить зміни, доповнення до Статуту;

6.4.4. Забезпечує єдину фінансову політику в Профспілці;

6.4.5. Організовує і контролює виконання рішень з’їзду Профспілки, норм і положень цього Статуту та власних рішень. Делегує президії ЦК Профспілки окремі повноваження;

6.4.6. Щорічно розглядає і затверджує бюджет Профспілки. Доручає Президії ЦК Профспілки затверджувати кошторис Профспілки та здійснювати контроль за його виконанням;

6.4.7. Приймає рішення про входження до Федерації профспілок України, міжнародних та інших об’єднань профспілок або вихід з них;

6.4.8. Розглядає пропозиції щодо підтвердження повноважень членів Центрального комітету при здійсненні процедури їх відкликання та делегування;
6.4.9. Обирає голову Профспілки при достроковому припиненні його повноважень та заступників голови;

6.4.10. Затверджує положення про ревізійну та постійно діючу мандатну комісії.

6.5. Засідання ЦК Профспілки скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.6. Виконавчим органом у період між засіданнями Центрального комітету є президія, яка підзвітна і підконтрольна ЦК. ЇЇ кількісний склад і порядок обрання (делегування) визначає ЦК Профспілки.

6.7. Президія ЦК:

6.7.1. Проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал;

6.7.2. Приймає рішення, спрямовані на реалізацію статутної діяльності, постанов з’їзду, засідань ЦК.
Здійснює заходи щодо організаційного та фінансового зміцнення Профспілки, забезпечення єдності дій її організаційних ланок, удосконалення організаційної структури Профспілки та її адаптації до роботи в сучасних умовах;

6.7.3. Вивчає та обговорює на своїх засіданнях діяльність організацій Профспілки їх виборних органів, забезпечення виконання ними норм і положень Статуту Профспілки;

6.7.4. Здійснює представництво й захист колективних та індивідуальних трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки ( всіх працівників) в органах законодавчої і виконавчої влади, у відносинах із роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, а також із іншими об’єднаннями громадян;

6.7.5. Бере участь у законотворчій роботі з питань удосконалення виробництва, регулювання трудових та соціально-економічних відносин, розробці галузевих нормативно-правових актів;

6.7.6. Здійснює заходи щодо розвитку та удосконалення соціального партнерства і соціального діалогу на всіх рівнях, посилення його впливу на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів трудящих галузі;

6.7.7. Від імені працівників веде колективні переговори, укладає галузеві угоди в установленому законодавством порядку. Сприяє укладанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах галузей.
Здійснює контроль за виконанням угод, колективних договорів, а також громадський контроль за додержанням законодавства про працю, про оплату праці, і інше;

6.7.8. Представляє і захищає права й інтереси працівників при вирішенні питань:
- участі представників профспілки в управлінні виробництвом, а також у проведенні реорганізації, зміни форм власності чи власників підприємства та в процесі банкрутства або ліквідації підприємства;
- трудових відносин, забезпечення зайнятості, соціального захисту вивільнюваних і безробітних працівників галузі;
- режиму праці та відпочинку, тривалості робочого часу, рівня гарантій та забезпечення оптимального режиму відпочинку під час роботи, тривалості й порядку надання основної, додаткових і соціальних відпусток тощо;
- заміни чинних, розробки й запровадження нових норм і нормативів праці;
- визначення умов формування та збільшення обсягів фонду оплати праці на підприємствах галузі;
- встановлення мінімальних гарантованих розмірів основної заробітної плати в залежності від кваліфікації, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, гарантованих розмірів доплат, надбавок, інших стимулюючих, компенсаційних і гарантійних виплат, а також матеріальної допомоги;
- здійснення громадського контролю за дотриманням власниками законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям, засобами колективного та індивідуального захисту;
- розвитку соціальної сфери в галузях, культурно-побутового, медичного обслуговування, а також розвитку фізичної культури, спорту, туризму й оздоровлення членів профспілки та їхніх сімей;

6.7.9. Надсилає звернення та поширює відповідно до законодавства інформацію від органів виконавчої влади, організацій роботодавців та їх об’єднань, що стосуються результатів господарської діяльності підприємств, установ, організацій, трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників.
У разі виявлення порушень, невиконання роботодавцями, їхніми організаціями чи об’єднаннями законодавства, угод і колективних договорів, вносить подання про усунення цих порушень, оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до судових органів, державних органів нагляду за додержанням трудового законодавства.
Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на національному рівні в порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:
- бере участь через своїх представників у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти);
- у разі необхідності організовує та проводить на національному рівні страйки, мітинги, інші акції згідно з чинним законодавством;

6.7.10. Інформує всі організаційні ланки та членів Профспілки про свою діяльність і діяльність об’єднань, до яких входить Профспілка;

6.7.11. Організовує навчання профспілкових кадрів і активу, узагальнює та поширює досвід профспілкової роботи, надає практичну і методичну допомогу організаційним ланкам Профспілки;

6.7.12. Щорічно розглядає і затверджує кошторис Центрального комітету Профспілки, здійснює контроль за його виконанням, визначає, структуру і чисельність апарату. Вносить та затверджує відповідні зміни до кошторису;

6.7.13. Встановлює й затверджує зразки профспілкових нагород, профспілкової символіки, які реєструються в порядку, передбаченому законодавством України, приймає рішення про представлення членів профспілки до нагород та інших відзнак;

6.8. Рішення з питань що потребують термінового врегулювання, можуть прийматися президією ЦК методом опитування.

6.9. Голова Профспілки:

6.9.1. Голова Профспілки підзвітний з’їзду Профспілки, Центральному комітету та Президії ЦК Профспілки;

6.9.2. Очолює Центральний комітет Профспілки, президію ЦК, ініціює скликання засідання Центрального комітету скликає засідання президії ЦК, пропонує їх порядок денний, дату і місце проведення, організовує їх підготовку, головує на них, підписує прийняті ними постанови і здійснює контроль за їх виконанням;

6.9.3. Організовує роботу Центрального комітету, президії ЦК Профспілки по виконанню програмних, статутних завдань, рішень з’їздів і Центрального комітету, здійснює контроль за їх виконанням;
6.9.4. Координує дії організацій Профспілки з проведення колективних заходів;

6.9.5. Представляє і відстоює інтереси членів Профспілки в органах державної законодавчої і виконавчої влади, відомствах, галузевих об’єднаннях підприємств, організаціях роботодавців і їх об’єднаннях, національних органах соціального партнерства, Федерації профспілок України, інших об’єднаннях профспілок в тому числі міжнародних та інших організаціях.
За рішенням президії Центрального комітету організовує і веде колективні переговори з Центральними органами виконавчої влади, відомствами, галузевими об’єднаннями підприємств, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями щодо укладання галузевих угод, підписує їх, забезпечує контроль за їх виконанням.
Укладає інші угоди з питань статутної діяльності Профспілки в тому числі з міжнародними профспілками і їх об’єднаннями з подальшим затвердженням їх виборними органами Профспілки та забезпечує контроль за їх виконанням.

6.9.6. Скликає президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання з’їзду, Центрального комітету, президії ЦК.
Вносить пропозиції з’їзду, Центральному комітету щодо обрання, звільнення заступників, визначає їх функціональні обов’язки;

6.9.7. Інформує організаційні ланки та членів Профспілки про свою діяльність, діяльність Центрального комітету та президії ЦК Профспілки;

6.9.8. Розпоряджається коштами Центрального комітету в межах асигнувань, передбачених кошторисом. Несе персональну відповідальність за цільове використання коштів та інформує про це президію та ЦК Профспілки;

6.9.9. Затверджує штатний розпис у межах кошторису, формує виконавчий апарат Центрального комітету з числа висококваліфікованих спеціалістів, що мають відповідну освіту і професійну підготовку, визначає функціональні обов’язки працівників апарату, приймає та звільняє з роботи працівників апарату;

6.9.10. Підписує документи, здійснює заяви, надсилає звернення, клопотання, повідомлення від імені Профспілки;

6.9.11. Приймає рішення з окремих питань, що відносяться до компетенції Центрального комітету та президії ЦК Профспілки з подальшим затвердженням їх на черговому засіданні Центрального комітету, президії ЦК Профспілки;

6.9.12. Доручає здійснення окремих своїх повноважень заступнику або посадовим особам, організаціям Профспілки на основі виданих ним розпоряджень.