background
На головну сторінку - Про Профспілку - Керівництво - Голова

Голова

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИСамосуд Світлана Василівна

Голова Профспілки здійснює свою діяльність відповідно до Статуту п. 6.9. "Голова Профспілки:

6.9.1. Голова Профспілки підзвітний з’їзду Профспілки, Центральному комітету та Президії ЦК Профспілки;

6.9.2. Очолює Центральний комітет Профспілки, президію ЦК, ініціює скликання засідання Центрального комітету скликає засідання президії ЦК, пропонує їх порядок денний, дату і місце проведення, організовує їх підготовку, головує на них, підписує прийняті ними постанови і здійснює контроль за їх виконанням;

6.9.3. Організовує роботу Центрального комітету, президії ЦК Профспілки по виконанню програмних, статутних завдань, рішень з’їздів і Центрального комітету, здійснює контроль за їх виконанням;
6.9.4. Координує дії організацій Профспілки з проведення колективних заходів;

6.9.5. Представляє і відстоює інтереси членів Профспілки в органах державної законодавчої і виконавчої влади, відомствах, галузевих об’єднаннях підприємств, організаціях роботодавців і їх об’єднаннях, національних органах соціального партнерства, Федерації профспілок України, інших об’єднаннях профспілок в тому числі міжнародних та інших організаціях.
За рішенням президії Центрального комітету організовує і веде колективні переговори з Центральними органами виконавчої влади, відомствами, галузевими об’єднаннями підприємств, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями щодо укладання галузевих угод, підписує їх, забезпечує контроль за їх виконанням.
Укладає інші угоди з питань статутної діяльності Профспілки в тому числі з міжнародними профспілками і їх об’єднаннями з подальшим затвердженням їх виборними органами Профспілки та забезпечує контроль за їх виконанням.

6.9.6. Скликає президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання з’їзду, Центрального комітету, президії ЦК.
Вносить пропозиції з’їзду, Центральному комітету щодо обрання, звільнення заступників, визначає їх функціональні обов’язки;

6.9.7. Інформує організаційні ланки та членів Профспілки про свою діяльність, діяльність Центрального комітету та президії ЦК Профспілки;

6.9.8. Розпоряджається коштами Центрального комітету в межах асигнувань, передбачених кошторисом. Несе персональну відповідальність за цільове використання коштів та інформує про це президію та ЦК Профспілки;

6.9.9. Затверджує штатний розпис у межах кошторису, формує виконавчий апарат Центрального комітету з числа висококваліфікованих спеціалістів, що мають відповідну освіту і професійну підготовку, визначає функціональні обов’язки працівників апарату, приймає та звільняє з роботи працівників апарату;

6.9.10. Підписує документи, здійснює заяви, надсилає звернення, клопотання, повідомлення від імені Профспілки;

6.9.11. Приймає рішення з окремих питань, що відносяться до компетенції Центрального комітету та президії ЦК Профспілки з подальшим затвердженням їх на черговому засіданні Центрального комітету, президії ЦК Профспілки;

6.9.12. Доручає здійснення окремих своїх повноважень заступнику або посадовим особам, організаціям Профспілки на основі виданих ним розпоряджень.