background
На головну сторінку - Діяльність - Напрями діяльності - Гендерна політика

Гендерна політика

 

Гендерна політика Профспілки працівників агропромислового комплексу України

Законодавча та нормативно-правова база:

1. Конституція України.

2. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року №2866-1У.

3. Указ Президента України «Про вдосконалення роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26 липня 2005 р. №1135.

4. Указ Президента України «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні» від 25 квітня 2001 р. №283.

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення гендерно-правової експертизи» від 12 квітня 2006 р. №504.

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки» від 5 липня 2006 р. №384.

7. Наказ Міністерства юстиції «Деякі питання проведення гендерно-правової експертизи» від 12 травня 2006 р. №42/5.

8. Конвенції МОП:

Ґендерна рівність та недискримінація між чоловіками та жінками – основні принципи, які просуваються МОП з часу її заснування у 1919 році і закладені в її Конституції. Дані принципи розроблені в Конвенціях МОП, зокрема в:

• Конвенції рівної винагороди, 1951 (№ 100), яка встановлює принципи «рівної винагороди чоловіків та жінок за рівноцінну працю»;
• Конвенції дискримінації (в зайнятості та на робочому місці), 1958 (№ 111), яка закликає до просування рівних можливостей та ставлення відносно зайнятості і посади, а також обмеження дискримінації, визначеної як «будь-який розподіл, виключення або перевага, зроблені за ознакою раси, кольору, статі, релігії, політичної думки, національності чи соціального походження».

Конвенції № 100 та 111 знаходяться серед найширше ратифікованих Конвенцій МОП. Вони визнані як такі, що належать до так званих основних Конвенцій МОП (інші покривають питання виключення дитячої праці та примусової праці, свободи асоціаціям та визнання права на ведення колективних переговорів).

Декларація МОП основних принципів і прав у сфері зайнятості 1998 року зобов’язує країни – члени МОП поважати та дотримуватись принципів і прав за чотирма категоріями, а саме: усунення дискримінації щодо зайнятості та посади, незалежно від того, чи ратифікована відповідна конвенція. Дане зобов’язання підтримується наступною процедурою, яка включає звітування урядів, роботодавців та працівників про прийняті заходи для досягнення прогресу відносно принципів Декларації. Принципи Декларації, серед інших, були прийняті в Глобальному Договорі ООН, адресованому безпосередньо компаніям.

 Що означає ГЕНДЕР?

Гендер – досить складне поняття, оскільки розкриває багатоаспектний зміст явища.
У науковій літературі воно вживається в кількох значеннях:
- гендер як соціально-рольова й культурна інтерпретація рис особливостей та моделей поведінки чоловіка і жінки. На відміну від біологічної;
- гендер як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних категоріях жіночої або чоловічої статей;
- гендер як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а також діяльність зі створення механізмів щодо її реалізації.

Гендер відрізняється від поняття «sex», яке перекладається як «стать», тобто здатність
або нездатність виношувати й народжувати дітей.
Тобто,
Гендер – це соціальна стать, на відміну від біологічної.
Означає сукупність поведінкових норм та позицій, які асоціюються з особами
жіночої або чоловічої статі в певному суспільстві.
Є одним із базових вимірів суспільства, поруч із класовою належністю
(соціальним статусом), віком та іншими характеристиками, що організують
соціальну систему.

З огляду на особу, гендер – це соціальний статус, який визначає індивідуальні можливості в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сексуальності, сімейній ролі та репродуктивній поведінці.
Гендерний підхід базується на ідеї про те, що важливі не біологічні або фізичні відмінності між чоловіками і жінками. А те культурне і соціальне значення, яке надає суспільство цим відмінностям.
Основою гендерної рівності є не просто різниця в статусах, ролях і інших аспектах життя чоловіків і жінок, але Аналіз влади і домінування, що утверджуються в суспільстві через гендерні ролі і відносини.

Яку шкоду приносять гендерні стереотипи?

Коли ми приписуємо чоловікам і жінкам узагальнені признаки, то такі стереотипи ущемляють поняття окремої особистості. Через них ми попадаємо в пастку хибних висновків, вважаючи статеві розбіжності більш суттєвими і вагомими, ніж індивідуальні, персональні. Такі суспільні міфи свідомості приносять реальну шкоду, не даючи людям можливості реалізувати свій багатий потенціал. Вони ущемляють права людини і ведуть до гендерної дискримінації – порушення прав людини за статевою ознакою.

 Що означає гендерна дискримінація на ринку праці?

Це нерівне (залежне від статі) ставлення до окремих працівників, які мають однакові кваліфікацію та показники продуктивності, уособлене в наданні їм нерівної оплати за рівну працю, відмові у наймі на роботу чи наданні гірших робочих місць, відмові у просуванні на посадах, відмові у підвищенні кваліфікації тощо.

 ЖІНОЧИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ  ПРАЦІВНИКІВ АПК УКРАЇНИ

  Створено у 2007 році,
очолює БУРЛАКА Надія Маркіянівна – голова Івано-Франківської обласної організації профспілки харчової промисловості; контактний телефон – 03422 2-34-16; e-mail:nadeaburlaka07@gmail.com
Координатор роботи Жіночого комітету – САМОСУД Світлана Василівна – заступник голови Профспілки працівників АПК України; контакти: тел.205-76-67 ; ; e-mail:apk@fpsu.org.ua

     Склад  Жіночого комітету Профспілки працівників АПК

1.Федорук Світлана Павлівна – голова ППО ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» м.Гайсин
2.Кузнєцова Олена Петрівна – голова ППО Дніпровського міського центру зайнятості
3.Чорній Ганна Дмитрівна – голова Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників АПК
4.Бурлака Надія Маркіянівна – голова Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників харчової та переробної промисловості
5.Поруцька Дарина Дмитрівна – провідний спеціаліст з діловодства Житомирської обласної організації профспілки працівників АПК.
6.Ляшко Анастасія Петрівна - член профкому первинної профспілкової організації Національного університету біоресурсів та природокористування
7.Пархоменко Тетяна Василівна - заступник голови Київської міської профспілки працівників АПК, голова первинної профспілкової організації Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
8.Ханик Іван Андрійович – голова ППО СП «Галка ЛТД»
9.Ярославська Олександра Степанівна – голова Первомайського районної організації профспілки працівників АПК
10.Харченко Галина Михайлівна – голова Полтавської обласної організації профспілки працівників АПК
11.Баглай Євгенія Володимирівна- заступник голови Сумської обласної організації профспілки працівників АПК.
12.Харєва Наталія Михайлівна – голова Херсонської обласної організації профспілки працівників АПК.
12.Горлач Марина Володимирівна – голова Черкаської обласної організації профспілки працівників АПК.
13.Гаркава Варвара Василівна –   голова Уманської районної  організації профспілки працівників АПК.
14.Серецький Михайло Миколайович – голова Чернівецької обласної організації профспілки працівників АПК
15.Колесник Світлана Олександрівна – голова ППО Чернігівського відділення ПАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна»
16.Яцишин Євгенія Михайлівна – голова Тернопільської обласної організації профспілки працівників харчової та переробної промисловості.
17. Кулик Ганна Павлівна - голова Закарпатської обласної організації профспілки працівників АПК.
  

                                             Зміст роботи Жіночого комітету:

За дорученням ЦК, його Президії та власною ініціативою проводить роботу за такими напрямами:

- ініціює громадський контроль за дотриманням законодавства з питань гендерної та сімейної політики;
- розробляє заходи щодо залучення жінок до членства в Профспілці та профспілковій діяльності, поліпшення умов праці, соціального захисту працюючих жінок;
- сприяє соціальному захисту жінок, реалізації їх права на працю, отримання освіти та підвищення кваліфікації, охорону здоров’я та материнства, духовний, культурний, фізичний і творчий розвиток;
- здійснює пропагандистську діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, зловживання алкоголем, вживанню наркотиків;
- бере участь у формуванні громадської думки стосовно рівності статей як важливого чинника стабільності у суспільстві і викоріненні архаїчних гендерних стереотипів;
- готує пропозиції, спрямовані на скорочення кількості жінок, зайнятих на важких ручних і некваліфікованих роботах, на виробництвах зі шкідливими умовами праці, а також у нічних змінах;
- вивчає стан медичного обслуговування жінок і чоловіків, розкриває причини захворювання, бере участь у розробці оздоровчих заходів;
- бере участь у підготовці гендерно-виважених пропозицій до Галузевих угод, а також щодо поліпшення умов праці та побуту працюючих жінок;
- вивчає й поширює досвід роботи організаційних ланок Профспілки, організовує навчання та пропагандистську роботу

 

  Що зроблено за п’ять років роботи Жіночого комітету

За цей час, в рамках програми “ Навчання профспілкових працівників питанням гендерної рівності” відбулося чотири навчальних семінари за сприяння міжнародних профспілкових об’єднань IUF та 3F (Данія), розроблені та направлені членським організаціям чотири тематичні збірки нормативно-довідкових матеріалів.
Напрацьовані та запропоновані Статутній комісії ЦК профспілки зміни та доповнення до Статуту щодо рівних прав і можливостей чоловіків і жінок в профспілці, які були затверджені У з’їздом Профспілки. Внесено зміни і доповнення до Галузевих угод з питань гендерної рівності.
Проведене опитування серед членів ЦК профспілки засвідчує, що актив профспілки, в переважній більшості, знає про роботу Жіночого комітету і про план дій ЦК Профспілки з утвердження гендерної рівності.
Набутий певний досвід роботи членських організацій профспілки був узагальнений у Інформаційній збірці під назвою: “ ПЕРЕЙМАЙ ДОСВІД , ЗРОБИ КРАЩЕ ,ПОДІЛИСЯ ЗІ СВОЇМИ КОЛЕГАМИ ! “
У 2011 році розпочато спільний проект Профспілки працівників АПК України та Міжнародного профспілкового об’єднання IUF «Зміцнення і модернізація Профспілки працівників АПК України в умовах глобалізації економіки і розповсюдження нестійкої зайнятості» для голів первинних профспілкових організацій, в рамках якого вже проведено 2 семінари для 10 областей. Наступний 3-й семінар цього проекту відбудеться у червні місяці ц.р. Після завершення семінарів планується проведення зборів голів первинних профспілкових організацій, де будуть не тільки підведені підсумки роботи цього проекту, але й визначені пріоритетні напрями діяльності Профспілки працівників АПК, її організаційних ланок з найбільш гострих проблем сьогодення.

Жіночий комітет Профспілки працівників АПК завжди готовий до співпраці.
СКОРИСТАЙТЕСЯ НАШИМ ДОСВІДОМ, ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ, ПОДІЛІТЬСЯ СВОЇМИ УСПІХАМИ З НАМИ !
 

Завантажити файл

Завантажити файл 2

 

 

Відповідь на звернення Мін АПК.doc

Відповідь на звернення МОЗ.doc