background
На головну сторінку - Молодіжна політика - Концепція розвитку молодіжної політики Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України - 2015 р.

Концепція розвитку молодіжної політики Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України - 2015 р.

Додаток
до постанови президії ЦК
Профспілки працівників АПК
України від 18.04.2012 р.
№П-8-7

Концепція розвитку молодіжної політики Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України - 2015 р.

Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає здійснення заходів, спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку держави, і в першу чергу, спрямованих на підвищення рівня життя населення України. Особливу увагу в цьому контексті необхідно приділяти молоді, з метою створення соціально-економічних, політичних, організаційно-правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального та фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу. Молодь – це рушійна сила і від того яке виховання, знання та навички вона отримає, залежить якість нашого майбутнього та держави загалом.

Профспілка працівників агропромислового комплексу України була створена 25.05.1990 року на 1 з’їзді. Вона об’єднує майже мільйон членів Профспілки - працівників різних підгалузей АПК: сільського господарства, харчової та переробної промисловості, сільських будівельників, меліораторів. 10% від загальної чисельності Профспілки складали представники наукових установ та закладів аграрної освіти. Молодь у складі Профспілки скадає значний відсоток – 35% членів віком від 16 до 35 років.
Молодіжна політика Профспілки працівників агропромислового комплексу України є одним з основних напрямків роботи, мета якої створити необхідні умови та гарантії для самореалізації особистості молодої людини й розвитку молодіжного профспілкового руху на Україні, створення та популяризація активної громадської позиції, підтримка ініціатив, формування у молодих громадян почуття власної відповідальності, лідерських навичок, а також почуття патріотизму й поваги до історії й культури свого народу й дотримання прав людини.

Опис:
Профспілкова молодь АПК – це дієвий, потужний механізм розвитку профспілкового руху на місцях. І сьогодні гостро стоїть питання активізації роботи молодіжного сектору Профспілки.
Молодіжний профспілковий рух в сегменті АПК існує. На місцях Профспілкові організації організовують масштабні культурно-масові, спортивні заходи, проводять оздоровчу роботу. Але все це відбувається в розрахунку на певну територію, район, область. Нажаль, сьогодні молодь Профспілки не має чіткого механізму взаємодії.

1. Основні положення:

1.1. Концепція розвитку молодіжної політики Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України - 2015 р. (надалі - Концепція) розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України з метою формування ефективної молодіжної політики Профспілки, адекватної сучасним вимогам, такої, що враховуватиме особливості розвитку суспільства, наповнюватиме її новими змістом.
1.2. Основними засадами формування молодіжної політики як окремого напрямку діяльності Профспілки є:
1.2.1. потреба Профспілки в залученні молоді як одного з ефективних способів модернізації Профспілки;
1.2.2. усвідомлення Профспілкою свого соціального призначення по відношенню до молоді;
1.2.3. стимулювання та залучення молодіжних лідерів до організованої молодіжної діяльності в профспілкових організаціях.
1.3. Дана Концепція регламентує створення дієвого механізму взаємодії різних категорій молоді в системі Профспілки працівників АПК України, реалізацію Статутних зобов’язань стосовно проведення тренінгів та тематичних семінарів на глобальні молодіжні теми, реальне профспілкове навчання, обмін досвідом, об’єднання зусиль в спільних масштабних проектах, популяризація діяльності Профспілки, профорієнтаційна робота, інформативна робота, організація якісного дозвілля молодих людей та інше.
1.4. Профспілка працівників АПК України в напрямку реалізації Концепції здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах та в інтересах свої членів.


2. Мета та завдання Концепції:

2.1. Мета даної концепції - формування ефективної молодіжної політики Профспілки працівників агропромислового комплексу України, адекватної сучасним вимогам, такої, що враховуватиме особливості розвитку держави, суспільства і молоді, наповнення її новими змістом, забезпечення взаємодії Профспілки з роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування на більш професійному рівні, закладення підвалини якісного оновлення складу профспілкових активістів в майбутньому.
2.2 Завдання Концепції:
2.2.1. Популяризація діяльності Профспілки (PR-робота, заклики, акції, флеш-моби з гаслами тощо);
2.2.2. Проведення якісної інформаційної роботи;
2.2.3. Систематизація зусиль по плануванню, організації та проведенню якісних заходів на місцях, на національному рівні;
2.2.4. Створення молодіжних координаційних рад: Молодіжна Рада обласного комітету Профспілки працівників АПК України - в кожній області України; Молодіжна Рада Профспілки працівників АПК України;
2.2.5. Розширення зв’язків та контактів профспілкових організацій всіх рівнів: співпраця з авторитетними молодіжними громадськими організаціями, міжнародна співпраця, обмін досвідом:
2012рік – підписання 5 договорів про співпрацю;
2013рік – підписання 10 договорів про співпрацю;
2014рік – 15 договорів про співпрацю;
2015рік – організація має максимальну кількість партнерів – всі крупні та дієві організації вашого міста, області, України є вашими партнерами (які саме обираєте кожна організація окремо);
2.2.6. Залучення робочої та студентської молоді до профспілкового членства:
2.2.7. Систематичне проведення “Школи лідерства молоді Профспілки працівників АПК України”. Перша Школа – 2012 рік.
2.2.8. Щорічне проведення Конкурсу проектів молоді Профспілки працівників АПК України. Старт – квітень-вересень 2012 року – «Конкурс проектів молоді Профспілки працівників АПК України на 2013 рік.»

3. Механізм реалізації:

3.1. Механізм реалізації Концепції розділено на етапи:


Етап 1: Постановчий етап.
Проведення круглого столу молоді Профспілки працівників АПК України та затвердження «Концепції розвитку молодіжної політики Профспілки працівників АПК України - 2015р.»

Дата реалізації: 29 березня 2012 року
Залучення максимальної кількості голів студентських та аспірантських профспілкових організацій Профспілки працівників АПК України шляхом організації та проведення розширеного круглого столу з представниками ЦК Профспілки, головами ППО, з метою проведення презентації проекту «Активізація роботи з молоддю Профспілки працівників АПК України». Обговорення «Концепції розвитку молодіжної політики Профспілки працівників АПК України - 2015р.»
Проведенням анкетування щодо виявлення гострих проблемних питань молоді АПК, побажань та пропозицій стосовно активізації роботи Профспілки в напрямку молодіжної політики.
Розробка спільного плану робіт на 2012 рік. Затвердження плану 2012 року.
Внесення пропозицій щодо заходів 2013 року.
Презентація сайту Профспілки працівників АПК України.
На основі зібраних контактних даних створення першої електронної розсилки молодіжних новин.

Етап 2: Зворотній зв’язок.
1) Дата реалізації: березень 2012 – травень 2012
Отримання зворотної інформації та пропозицій щодо подальшої роботи Профспілки в напрямку молодіжної політики від голів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, голів обкомів.
Внесення пропозицій щодо масштабних заходів на містах в загальний план роботи Профспілки на 2012 рік.
Організація регулярного наповнення сайту Профспілки працівників АПК України анонсами, новинами, подіями та звітами роботи профспілкових організацій, визначення відповідальних на місцях.
Інформаційний старт конкурсів та проектів 2012 року.
Прийом заявок на участь в “Школі лідерства молоді Профспілки працівників АПК України”.
Пошук партнерів підписання угод про співпрацю розробка спільних заходів та проектів.

2) Дата реалізації: червень 2012 – серпень 2012
Двостороння участь у заходах Профспілки та первинних профспілкових організацій.
Організація та проведення “Школи лідерства молоді Профспілки працівників АПК України”.
Пошук партнерів підписання угод про співпрацю розробка спільних заходів та проектів.
Підготовка нормативних документів щодо проектів та конкурсів нового навчального семестру 2012 року.

Етап 3: Активізація діяльності.
Дата реалізації: вересень 2012 – жовтень 2015
Проведення інформаційної та PR-роботи серед вступників, залучення до членства студентів, що навчаються на бюджетній та комерційній основі.
Розробка шляхів та методів підвищення авторитету профспілкової організації та їх використання.
Широка компанія по зацікавленню молоді та її залученню до участі в заходах профспілкових організації та Профспілки.
Презентація молодіжному активу через сайт Профспілки угод про співпрацю з партнерами, в подальшому – результатів співпраці.
Активна двостороння участь у заходах Профспілки та заходах первинних профспілкових організацій.
Щорічне затвердження спільних планів робіт.
Обмін досвідом роботи в первинних профспілкових організаціях.
Створення Молодіжної Ради Профспілки працівників АПК України, перше засідання.

Етап 4: Підсумки роботи та планування подальших звершень.
Дата реалізації:

Контрольні дати проведення круглих столів, постановчих зустрічей та загального навчання молодіжного профактиву Профспілки працівників АПК України:

Жовтень 2012 р. - Складання планів роботи на 2013 рік. Обмін досвідом втілення Концепції в життя, надання рекомендацій. Проведення тематичного навчання. Розвиток міжнародних зв’язків. Презентація складу Молодіжної Ради Профспілки працівників АПК України.

Березень 2013 р. - Проведення тематичного навчання. Звіт Молодіжної Ради Профспілки про виконану роботу за період з моменту обрання, презентація нових проектів.

Червень 2013 р. - Підсумки проведеної роботи та відзнака лідерів молодіжного профспілкового руху Профспілки працівників АПК України. Проведення тематичного навчання.

Жовтень 2013 р. - Складання планів роботи на рік. Обмін досвідом втілення Концепції в життя, надання рекомендацій. Проведення тематичного навчання. Розвиток міжнародних зв’язків.

Березень 2014 р. - Проведення навчання. Звіт Молодіжної Ради Профспілки про виконану роботу за період з моменту обрання, презентація нових проектів.

Червень 2014 р. - Підсумки проведеної роботи та відзнака лідерів молодіжного профспілкового руху Профспілки працівників АПК України. Проведення тематичного навчання.

Жовтень 2014 р. - Складання планів роботи на рік. Обмін досвідом втілення Концепції в життя, надання рекомендацій. Проведення тематичного навчання. Розвиток міжнародних зв’язків. Презентація нового складу Молодіжної Ради Профспілки.

Березень 2015 р. - Проведення навчання. Звіт Молодіжної Ради Профспілки про виконану роботу за період з моменту обрання, презентація нових проектів.

Червень 2015 р. - Підсумки проведеної роботи та відзнака лідерів молодіжного профспілкового руху Профспілки працівників АПК України. Проведення тематичного навчання.

Жовтень 2015 р. - Складання планів роботи на рік. Обмін досвідом втілення Концепції в життя, надання рекомендацій. Проведення тематичного навчання. Розвиток міжнародних зв’язків. Формування Концепції розвитку молодіжної політики Профспілки на наступні роки.

3.2. Кожен етап реалізації Концепції може мати відхилення та доповнення.

4. Фінансове забезпечення:

4.1. Фінансування заходів щодо молодіжної політики Профспілки здійснювати за рахунок коштів бюджетів ЦК Профспілки та обласних організацій Профспілки.
4.2. Рекомендувати первинним профспілковим організаціям відповідним пунктом в бюджеті обов’язково внести: «Навчання профспілкових кадрів та активу» відповідно до Статуту та передбачити кошти на виконання Концепції та узгоджених спільних планів роботи.

5. Правове забезпечення молодіжної політики:

5.1. Затвердження Президією Профспілки Концепції розвитку молодіжної політики Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України - 2015 р.
5.2. Закріплення основних засад молодіжної політики у Статуті Профспілки, положеннях про організації Профспілки.
5.3. Підготовка проекту основних засад діяльності Молодіжної Ради Профспілки працівників агропромислового комплексу України (Положення).
5.4. Здійснення контролю за виконанням основних засад молодіжної політики ЦК Профспілки працівників АПК України.