background
На головну сторінку - Нормативно-правова база - Нормативно-правові акти держави про Профспілки - Законодавчі акти. Укази Президента. Постанови Уряду.

Законодавчі акти. Укази Президента. Постанови Уряду.

 ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про соціальний діалог в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44):

1) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Координаційні комітети сприяння зайнятості населення

Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості населення можуть створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості населення з однакової кількості представників сторін соціального діалогу, призначених або делегованих (обраних) відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

Порядок організації роботи координаційних комітетів визначається представленими в них сторонами відповідно до законодавства";

2) абзац перший пункту 2 статті 21 викласти в такій редакції:

"2. Повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються генеральною, галузевими (міжгалузевими), територіальними угодами та колективними договорами, що укладаються відповідно до закону".

2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2004 р., № 6, ст. 38):

1) у статті 5:

абзаци третій і четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"генеральної угоди на національному рівні;

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод";

у частині другій слова "власники, об’єднання власників" замінити словами "роботодавці, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";

2) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів";

у частині другій слова "галузевою або регіональною угодами" замінити словами "галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами";

3) у частині першій статті 15 слова "та галузевими (регіональними) угодами" замінити словами "галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами";

4) у статті 18 слова "регіональною угодами" замінити словами "(міжгалузевою) і територіальною угодами";

5) у тексті Закону слова "власник або уповноважений ним орган" в усіх відмінках і числах замінити словом "роботодавець" у відповідному відмінку і числі.

3. Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) викласти в такій редакції:

"9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод".

4. Статтю 15 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок призначення, обрання (делегування) представників держави та суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування до складу правлінь і наглядових рад страхових фондів визначається законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування".

У зв’язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою.

5. Статтю 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 227) доповнити частинами сьомою - десятою такого змісту:

"Національна служба посередництва і примирення та її відділення проводять оцінку відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань для участі в колективних переговорах з укладення генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, обрання (делегування) представників до тристоронніх або двосторонніх органів соціального діалогу, участі в міжнародних заходах.

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та роботодавців затверджується Національною службою посередництва і примирення після погодження сторонами соціального діалогу на національному рівні.

Для виконання завдань, передбачених Законом України "Про соціальний діалог в Україні", Національна служба посередництва і примирення та її відділення звертаються із запитами до органів юстиції, статистики, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно отримують необхідну інформацію в установленому законодавством порядку.

Національна служба посередництва і примирення та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності і підтвердження репрезентативності приймають відповідні рішення згідно із Законом України "Про соціальний діалог в Україні" і ведуть реєстр суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців".

6. Статтю 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 6, ст. 38) викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав таких об’єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень та обгрунтувань.

Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу".

7. У Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79):

1) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"Профспілки, їх організації та об’єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом";

після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому, територіальному рівні беруть репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх організації та об’єднання.

Професійні спілки, їх організації та об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України "Про соціальний діалог в Україні", за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня (за згодою) для представлення своїх інтересів під час укладення угод. Надання повноважень оформлюється письмово".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Кількість представників репрезентативних профспілок, їх організацій, об’єднань для ведення колективних переговорів з укладення угод від імені працівників на національному, галузевому і територіальному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують та інтереси яких представляють згідно з повноваженнями, наданими їм профспілками, їх організаціями, об’єднаннями, що не відповідають критеріям репрезентативності";

2) у статті 21:

у частині другій слова "які стосуються соціально-економічних відносин" замінити словами "з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин";

у частині третій слова "які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян" замінити словами "які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин";

у частині четвертій слова "які стосуються соціально-трудової сфери" замінити словами "з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом";

3) статтю 24 доповнити частиною другою такого змісту:

"До складу правлінь та наглядових рад фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на відповідному рівні професійними спілками та їх об’єднаннями".

8. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403):

1) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно";

2) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:

"Представники застрахованих осіб до наглядової ради обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно".

9. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):

1) абзац другий частини другої статті 10 викласти в такій редакції:

"Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно";

2) абзац третій частини другої статті 13 викласти в такій редакції:

"Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно".

10. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 37, ст. 496):

1) у статті 10:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах з представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники держави призначаються місцевими органами виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на територіальному рівні профспілками та їх об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а представники роботодавців - репрезентативними на територіальному рівні організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно. Кількісний склад правління відділення визначається правлінням Фонду";

2) абзац другий частини другої статті 14 викласти в такій редакції:

"Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно".

11. У Законі України "Про організації роботодавців" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 171; 2010 р., № 37, ст. 496):

1) у частині другій статті 5:

в абзаці шостому слова "регіональних і галузевих угод" замінити словами "галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод";

в абзаці сьомому слова "регіональними чи галузевими угодами" замінити словами "галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами";

в абзаці восьмому слова "регіональними та галузевими угодами" замінити словами "галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами";

2) у статті 15:

у частині першій слова "у сфері регулювання соціально-трудових та економічних відносин" замінити словами "з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин";

частину третю викласти в такій редакції:

"Проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються відповідними центральними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців";

3) у статті 16:

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"У колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому і територіальному рівні беруть участь організації роботодавців та/або об’єднання організацій роботодавців, що діють на відповідному рівні, які відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України "Про соціальний діалог в Україні".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Якщо на одному рівні діють декілька репрезентативних організацій роботодавців, їх об’єднань, для ведення колективних переговорів і укладення угод вони повинні утворити спільний представницький орган, який діє від їх імені";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Організації роботодавців та їх об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України "Про соціальний діалог в Україні", за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження з представництва своїх інтересів під час ведення колективних переговорів і укладення угод репрезентативним організаціям роботодавців або репрезентативним об’єднанням організацій роботодавців, що діють на відповідному рівні. Надання повноважень оформлюється письмово";

4) статті 17-19 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Участь організацій роботодавців та їх об’єднань у соціальному діалозі

Метою участі організацій роботодавців та їх об’єднань у соціальному діалозі є досягнення домовленостей, взаєморозуміння між сторонами соціального діалогу щодо формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Організації роботодавців та їх об’єднання беруть участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених законодавством, угодами на національному, галузевому і територіальному рівні.

Організації роботодавців, їх об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України "Про соціальний діалог в Україні", за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження з представництва своїх інтересів репрезентативним організаціям роботодавців або репрезентативним об’єднанням організацій роботодавців, що діють на відповідному рівні.

Стаття 18. Участь організацій роботодавців та їх об’єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

Організації роботодавців та їх об’єднання беруть участь у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення.

Організації роботодавців та їх об’єднання, які підтвердили свою репрезентативність на відповідному рівні, на паритетних засадах з професійними спілками, їх об’єднаннями, які підтвердили свою репрезентативність на відповідному рівні, органами державної влади та органами місцевого самоврядування беруть участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на відповідному рівні.

Стаття 19. Участь організацій роботодавців та їх об’єднань в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

Організації роботодавців та їх об’єднання на паритетних засадах беруть участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю відповідно до закону.

До складу правлінь та наглядових рад фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування представники роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на відповідному рівні організаціями роботодавців та їх об’єднаннями".

12. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2012 р., № 12-13, ст. 82):

1) абзац другий частини другої статті 60 викласти в такій редакції:

"Представники від держави призначаються і відкликаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) і відкликання таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно";

2) абзац другий частини другої статті 65 викласти в такій редакції:

"Представники від держави призначаються і відкликаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) і відкликання таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно";

3) у статті 81:

в абзаці третьому частини другої слова "від застрахованих осіб, роботодавців" замінити словами "застрахованих осіб та роботодавців, які обираються (делегуються) відповідно репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців";

абзац перший частини третьої після слів "у профспілкових об’єднаннях" доповнити словами "об’єднаннях організацій роботодавців".

13. Частину першу статті 18 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 561) викласти в такій редакції:

"У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків".

14. Абзац третій пункту 2 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58) викласти в такій редакції:

"виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин".

15. Частину першу статті 7 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити включення до складу правління Пенсійного фонду України не менш як по три представники застрахованих осіб, обраних (делегованих) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, та роботодавців, обраних (делегованих) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ 
17 травня 2012 року 
№ 4719-VI

 

 

 

З А К О Н     У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань діяльності профспілок

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 6, ст.38 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )
 

2. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р.,
N 1, ст. 4; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1985 р.,
N 11, ст. 205; 1988 р., N 23, ст. 556; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1993 р., N 49, ст. 461; 1994 р.,
N 3, ст. 16; 1995 р., N 5, ст. 30, N 28, ст. 204; 1996 р., N 45,
ст. 229; 1998 р., N 43-44, ст. 268; 2001 р., N 21, ст. 104;
2003 р., N 10-11, ст. 87):

1) у статті 12 слова "профспілкова організація" в усіх
відмінках і числах замінити словами "первинна профспілкова
організація" у відповідному відмінку і числі;

2) у частині першій статті 27 слова "комітетом профспілки"
замінити словами "виборним органом первинної профспілкової
організації";

3) у статті 43:

у назві слова "профспілкового органу" замінити словами
"виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника)";

у частині першій слова "профспілкового органу" замінити
словами "виборного органу (профспілкового представника)";

частину другу викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний
орган первинної профспілкової організації, членом якої є
працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обгрунтоване
письмове подання власника або уповноваженого ним органу про
розірвання трудового договору з працівником";

останнє речення частини третьої після слова "працівника"
доповнити словами "(його представника)";

частину четверту викласти в такій редакції:

"У разі якщо виборний орган первинної профспілкової
організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору
надає профспілковий представник, уповноважений на представництво
інтересів членів професійної спілки згідно із статутом";

у частинах п'ятій, восьмій і дев'ятій слова "профспілковий
орган" у всіх відмінках замінити словами "виборний орган первинної
профспілкової організації (профспілковий представник)" у
відповідному відмінку;

у частині шостій слова "професійних спілок" і "профспілкової
організації" замінити відповідно словами "первинних профспілкових
організацій" та "первинної профспілкової організації";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Рішення виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на
розірвання трудового договору повинно бути обгрунтованим. У разі
якщо в рішенні немає обгрунтування відмови в наданні згоди на
розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган
має право звільнити працівника без згоди виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового
представника)";

4) у статті 43-1:

у назві, абзаці першому частини першої, частині другій слова
"профспілкового органу" замінити словами "виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового
представника)";

в абзацах шостому і сьомому частини першої слова "професійної
спілки", "профспілкової організації" замінити словами "первинної
профспілкової організації";

5) у назві та тексті статті 45 слова "профспілкового органу",
"профспілковий орган" замінити відповідно словами "виборного
органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника)", "виборний орган первинної профспілкової
організації (профспілковий представник)";

6) у частинах першій і третій статті 52, статтях 61, 64,
частині четвертій статті 66, частині другій статті 67, статті 69,
частині першій статті 71, частині першій статті 86, частині другій
статті 135-2, частині першій статті 142, частині першій
статті 144, частині четвертій статті 183 і статті 200 слова
"профспілковий комітет" в усіх відмінках замінити словами
"виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий
представник)" у відповідному відмінку;

7) у частині четвертій статті 79 слова "профспілковим чи
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом"
замінити словами "виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником)";

8) у частині третій статті 80 і частині четвертій статті 96
слова "профспілковим або іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом" замінити словами "виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим
представником)";

9) у частині другій статті 97 слова "профспілковим органом"
замінити словами "виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником)";

10) у пункті 5 частини першої статті 232 слова "профспілковим
органом" замінити словами "виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником)";

11) статтю 246 викласти в такій редакції:

"Стаття 246. Первинні профспілкові організації
на підприємствах, в установах, організаціях

Первинні профспілкові організації на підприємствах, в
установах, організаціях та їх структурних підрозділах
представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові,
соціально-економічні права та інтереси.

Первинні профспілкові організації здійснюють свої
повноваження через утворені відповідно до статуту (положення)
виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не
утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого
згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної
спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та
статутом професійної спілки.

У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє
кілька первинних профспілкових організацій, представництво
колективних інтересів працівників підприємства, установи,
організації щодо укладення колективного договору здійснюється
об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною
другою статті 12 цього Кодексу";

12) у статті 247:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної
профспілкової організації
на підприємстві, в установі, організації";

у частині першій:

абзац перший після слів "Виборний орган" доповнити словом
"первинної";

у пункті 3 слова "розробляє напрями розподілу коштів фонду
споживання, бере участь у вирішенні питань" замінити словами
"вирішує питання";

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого
ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником
підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), законодавство про працю, ухиляється від участі в
переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не
виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші
порушення законодавства про колективні договори;

10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на
підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених
законом";

у пункті 11 слова "здійснює контроль за відшкодуванням
підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної
працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виробництвом або виконанням ними трудових обов'язків" виключити;

пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

"15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із
соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв,
профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз
та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним
договором або угодою, перевіряє стан організації медичного
обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом
відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть
спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде
облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в
будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства,
установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові
у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за
житлово-побутовим обслуговуванням працівників";

доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в
ході процедури банкрутства";

13) у статті 249:

у частині першій слова "профспілкових організацій" замінити
словами "первинних профспілкових організацій";

у частині другій слова "та проведення зборів працівників"
замінити словами "виборного профспілкового органу та проведення
зборів працівників, які є членами професійної спілки";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції: "За
наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної
спілки, власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно
утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок професійної
спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до
укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки,
визначені цим договором чи угодою";

частину четверту після слів "з невиконанням" доповнити
словами "власником або уповноваженим ним органом";

14) статтю 250 викласти в такій редакції:

"Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами,
установами, організаціями первинним
профспілковим організаціям
на культурно-масову, фізкультурну
та оздоровчу роботу

Власники або уповноважені ними органи зобов'язані
відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах,
передбачених колективними договорами та угодами, але не менше
ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 );

15) у статті 251:

перше речення доповнити словами "і угод";

друге речення виключити;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"У разі затримки виплати заробітної плати власник або
уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних
профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в
банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства,
установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і
надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або
уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на
отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути
оскаржені до суду";

16) у статті 252:

частини другу - четверту викласти в такій редакції:

"Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до
дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами
виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою
згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу
підприємства, установи, організації (у тому числі структурних
підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там,
де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків
додержання загального порядку, допускається за наявності
попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також
вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання
професійних спілок).

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів
підприємства, установи, організації, не допускається протягом року
після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків
повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної
роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена
можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у
цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або
за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із
станом здоров'я";

у частині шостій слова "і профспілкового навчання" виключити;

доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:

"На час профспілкового навчання працівникам, обраним до
складу виборних профспілкових органів підприємства, установи,
організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6
календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за
рахунок власника або уповноваженого ним органу".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

3. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 7,
ст. 52; 1995 р., N 13, ст. 85; 1998 р., N 48, ст. 292):

1) в абзаці четвертому пункту 2 статті 9 слова "профспілковий
комітет" замінити словами "виборний орган первинної профспілкової
організації";

2) пункт 4 статті 15 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Трудові, соціально-економічні права та інтереси найманих
працівників можуть представляти профспілкові організації
(профспілкові представники), які діють у межах прав, наданих їм
Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" та статутами профспілок" ( 1045-14 );

3) у пункті 1 статті 17 слова "Колективний договір повинен
укладатися" замінити словами "Колективний договір укладається".

4. У частині другій статті 9 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст. 10) слова "профспілкового комітету" замінити
словами "виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника)".

5. У частині першій статті 12 та частині третій статті 46
Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) слова "профспілковими
організаціями" і "профспілкові організації" замінити відповідно
словами "первинними профспілковими організаціями" і "первинні
профспілкові організації".

6. У частині другій статті 66 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) слова
"профспілкового органу" замінити словами "виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового
представника)".

7. У частині першій статті 15 Закону України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 17, ст. 121) слова "профспілковим органом" замінити словами
"виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником)".

8. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст.
449; 2003 р., N 15, ст. 110):

1) у частині дев'ятій статті 10 та частині третій статті 11
слово "профспілковим" замінити словами "виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником)";

2) доповнити статтею 15-1 такого змісту:

"Стаття 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу
виборних профспілкових органів підприємства, установи,
організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю
до 6 календарних днів";

3) частину першу статті 23 після цифр "15" доповнити цифрами
"15-1".

9. В абзаці першому частини другої статті 13 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) слова
"профспілкового комітету" замінити словами "виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового
представника)".
 

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
 

11. У Законі України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 34, ст. 227):

1) в абзаці другому частини першої статті 3 слово
"профспілкова" замінити словами "первинна профспілкова";

2) у частині першій статті 19 слова "органу профспілкової"
замінити словами "виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника)".

12. У частині четвертій статті 10 Закону України "Про наукову
і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20) слова "голова профспілкового
комітету" замінити словами "керівник первинної профспілкової
організації (профспілковий представник)".

13. У статті 37 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190) слова "громадськими і релігійними
організаціями", "громадські та релігійні організації" замінити
відповідно словами "громадськими, релігійними організаціями,
професійними спілками та їх об'єднаннями", "громадські, релігійні
організації, професійні спілки та їх об'єднання".

14. Абзац двадцятий статті 1 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,
ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235) після слів "чисельності
працівників боржника" доповнити словами "або відповідним рішенням
первинної профспілкової організації боржника".

15. Абзац четвертий частини другої статті 46 Гірничого закону
України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 50, ст. 433) викласти в такій редакції:

"працівників, обраних до складу виборних органів первинних
профспілкових організацій, що діяли на гірничому підприємстві".

16. В абзаці першому частини третьої статті 50 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "(профспілкових або інших
органів, які представляють інтереси застрахованих осіб)" замінити
словами "(виборних органів первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) або інших органів, які представляють
інтереси застрахованих осіб)".

17. У Законі України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101):

1) частину першу статті 1 після слів "фізичними особами"
доповнити словами "професійними спілками, їх об'єднаннями";

2) у частині першій статті 6 слова "місцевої (включаючи
районні та обласні) профспілкової" замінити словами "професійної
спілки, об'єднання професійних спілок".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1096-IV