background
На головну сторінку - Молодіжна політика - Молодіжна рада

Молодіжна рада

Молодіжна рада Профспілки працівників АПК України - це  дорадчий орган ЦК Профспілки працівників АПК України, який об’єднує на добровільних засадах представників молоді обласних організацій Профспілки.

 Молодіжна Рада створена з метою впровадження й реалізації молодіжної політики Профспілки працівників АПК України.

 Завдання Молодіжної Ради:
- сприяння захисту соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді Профспілки працівників АПК України;
- залучення молоді до членства у профспілках;
- сприяння створенню територіальних молодіжних профспілкових організацій;
- організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілки;
- практична та методична допомога профорганізаціям у роботі з молоддю;
- поширення досвіду роботи з молоддю місцевих організацій, ЦК Профспілки, вдосконалення її форм і методів;
- участь у формуванні позитивного іміджу Профспілки працівників АПК України.

Головою Молодіжної Ради Профспілки є Володимир ВОРОХ;
заступник Голови Молодіжної Ради Профспілки є ______.

 До Виконавчого комітету входять:

 

СКЛАД  МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АПК УКРАЇНИ (Постанова Президії ЦК Профспілки працівників АПК

 

  

 

Положення про Молодіжну Раду Профспілки працівників АПК України

I. Загальні положення
1.1. Молодіжна рада Профспілки працівників АПК України (далі – Рада) є дорадчим органом, який об’єднує на добровільних засадах представників молоді місцевих організацій Профспілки.
1.2. Рада створюється на виконання «Концепція розвитку молодіжної політики Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України - 2015 р.»

1.3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями Центрального комітету Профспілки, Концепцією молодіжної політики Профспілки і цим Положенням.
1.4. Рішення Ради носять для членських організацій рекомендаційний
характер.
1.5. Рада підзвітна у своїй діяльності Президії Центрального комітету Профспілки.


II. Мета та основні завдання Ради
2.1. Рада створюється з метою впровадження й реалізації молодіжної політики Профспілки працівників АПК України, для ефективного захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів профспілкової молоді АПК.

2.2. Основними завданнями Ради є:
- сприяння захисту соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді Профспілки працівників АПК України;
- залучення молоді до членства у профспілках;
- сприяння створенню територіальних молодіжних профспілкових організацій;
- організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілки;
- практична та методична допомога профорганізаціям у роботі з молоддю;
- поширення досвіду роботи з молоддю місцевих організацій, ЦК Профспілки, вдосконалення її форм і методів;
- участь у формуванні позитивного іміджу Профспілки працівників АПК України.


III. Основні напрямки діяльності Ради
3.1. Основними напрямками діяльності Ради є:
3.1.1. Взаємодія з виборними органами Профспілки в питаннях удосконалення молодіжної політики Профспілки;
3.1.2 Формування нових підходів для збільшення профспілкового членства серед молоді;
3.1.3. Підготовка пропозицій до проекту Генеральної та Галузевих угод щодо молодіжної політики Профспілки;
3.1.4. Взаємодія з державними органами влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді, розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;
3.1.5. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді;
3.1.6. Представництво молоді у виборних органах Профспілки, підготовка пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву на заміщення посад керівників місцевих організацій Профспілки;
3.1.7. Розробка пропозицій для прийняття цільових державних, регіональних програм (угод) з вирішення соціально-трудових проблем молоді.
3.1.8. Інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу Профспілки серед молоді.
3.1.9. Взаємодія з глобальними профспілковими федераціями та іншими міжнародними організаціями.

IV. Порядок формування Ради
4.1. Рада формується за принципом: кожна місцева організація Профспілки делегує до її складу одного представника.
4.2. До складу Ради входять члени Профспілки віком від 18 до 35 років включно.
4.3. До Ради можуть входити члени Президії ЦК Профспілки та працівники апарату в кількості не більше трьох осіб. Члени Президії ЦК мають право брати участь у засіданнях Ради, її органів з правом дорадчого голосу.
4.4. Склад Ради затверджується рішенням Президії ЦК Профспілки.
4.5. Член Ради може бути відкликаним за рішенням організації, яка його делегувала.
4.6. Повноваження члена Ради можуть бути припиненими достроково за рішенням Ради у випадку:
4.6.1. Добровільного складання повноважень;
4.6.2. Відкликання членською організацією, яка його делегувала;
4.6.3. Досягнення вікового обмеження;
4.6.4. Виходу із місцевої організації Профспілки, яка його делегувала;
4.6.5. Неучасті в засіданнях Ради більше трьох разів поспіль без поважних причин.
4.6. У випадках, передбачених п. 4.6.5. Виконавчий комітет Ради розглядає на своєму засіданні можливість порушення перед членською організацією питання щодо відкликання члена Ради та про прийняте рішення інформує членську організацію.
4.7. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради відповідно до п. 4.6. цього Положення організація, яку представляв член Ради, делегує протягом місяця нового представника до складу Ради. Представлена кандидатура затверджується Радою на її найближчому засіданні.

V. Організація роботи Ради
5.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів Ради.
5.2. Рішення про скликання засідання Ради приймає Виконавчий комітет Ради, повідомляє про це членів Ради не пізніше як за 1 місяць.
5.3. Позачергове засідання Ради може бути скликано на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.
5.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
5.5. Діяльністю Ради керує Голова, а в разі його відсутності - заступник голови, які обираються Радою зі свого складу простою більшістю голосів.
5.6. Голова обирається на терміном на два роки.
5.7. Голова Ради:
5.7.1. Забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них;
5.7.2. Представляє Раду у виборних органах Профспілки, її місцевих організаціях, у громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах державної, виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях.
5.8. Рада працює відповідно до річних планів, затверджених на її засіданнях та погоджених Президією ЦК Профспілки.
5.9. Рада вносить пропозиції на розгляд Президії ЦК Профспілки за напрямами своєї діяльності.
5.10. За рішенням Ради на її засідання можуть запрошуватись представники профспілкових організацій, які не мають своїх представників у складі Ради, а також представники громадських об'єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.
5.11. Рада може формувати робочі групи, комісії із залученням науковців і фахівців з окремих напрямів роботи.
5.12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює відділ з організаційної та міжнародної роботи виконавчого апарату ЦК Профспілки.
5.13. Діяльність Ради фінансується в межах відповідної статті бюджету ЦК Профспілки на поточний рік.

VI. Виконавчий комітет Ради
6.1. Для ведення поточної роботи Рада обирає зі свого складу Виконавчий комітет.
6.2 Виконавчий комітет складається з 7 членів Ради, в тому числі голови та його заступника.
6.3 Виконавчий комітет:
6.3.1. Затверджує річні плани роботи Ради та контролює виконання рішень Ради;
6.3.2. Веде поточну роботу між засіданнями Ради;
6.3.3. Здійснює взаємодію з молодіжними радами (комісіями) місцевих організацій Профспілки;
6.3.4 Здійснює контроль за виконанням рішень Ради, виборних органів ЦК Профспілки з питань молодіжної політики;
6.3.5 Готує та подає пропозиції щодо роботи з молоддю на розгляд Ради, Президії ЦК Профспілки.
6.4. Засідання Виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.
6.5. Витрати на організацію роботи члена Виконавчого комітету несе організація, яку він представляє у Раді.
6.6. Голова Ради є головою Виконавчого комітету за посадою.
6.7. Рішення про скликання засідання Виконавчого комітету приймає голова Ради, повідомляючи про це членів Виконавчого комітету за 15 днів до його засідання.


VII. Заключні положення
7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження президією ЦК Профспілки працівників АПК України.

______________________________________________________________________________________________
Пропозиції та рекомендації щодо організаційних та постановчих питань приймаються (КИМ)